Stadgar

Föreningens firma

§ 1. Föreningens firma är VisitNyköping, ekonomisk förening.

Föreningens ändamål och verksamhet

§ 2. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och därmed utvecklingen av besöksnäringen i Nyköpings och Oxelösunds kommun.

I föreningens verksamhet ingår:

att tillsammans med Nyköpings kommun utveckla portalen www.visitnykoping.se att vara en aktiv samarbetspartner med kommunen i Nyköping och Oxelösund att skapa nätverk för att utveckla medlemmarnas kompetens Styrelsens säte

§ 3. Styrelsen ska ha sitt säte i Nyköpings kommun.

Ordinarie föreningsstämma

§ 4. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast den 30 april.

Räkenskapsår

§ 5. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Medlemskap

§ 6. Som medlem i föreningen kan antas inom Nyköpings Kommun eller närliggande kommuner, verkande juridisk person i form av myndighet, bolag, firma, organisation, förening eller dylikt. Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen.

§ 7. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall göra detta skriftligen. Utträdet gäller då från kommande årsskifte.

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen eller handlar i strid med föreningens syfte och ändamål.

Uteslutning ur föreningen beslutas av styrelsen.

Inbetalda insatser och avgifter återbetalas ej till den som utträtt eller uteslutits ur föreningen, utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så föreskriver.

Medlemsinsats och avgifter

§ 8. Varje medlem erlägger kontant en insats om 500 kr vid inträde i föreningen. Därutöver erlägger varje medlem en årlig serviceavgift och avgifter för exponering i den gemensamma portalen (visitnykoping.se). Storleken på dessa avgifter fastställs av styrelsen.

Avsättningar och användning av årsvinst § 9. Den vinst som kan uppstå av föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning såvida inte föreningsstämman annat beslutar.

Styrelse och revisorer

§ 10. Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter som väljs på ordinarie föreningsstämma. För att ge kontinuitet i styrelsearbetet väljs hälften av ledamöterna för en tid av ett år medan resterande utses för en tid av två år.

Av de valda styrelseledamöterna utser föreningsstämman en att vara föreningens ordförande.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 11. Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelse äger rätt att inom sig utse firmatecknare, två i förening att teckna föreningens firma.

§ 12. Styrelsen får anställa den personal som kan behövas för verksamhetens bedrivande.

§ 13. Arvode till styrelsen och revisorer bestäms av föreningsstämman.

§ 14. Styrelsen ska avge förvaltningsberättelse jämte ekonomisk redovisning för det gångna räkenskapsåret och senast en månad före ordinarie föreningsstämma överlämna dessa handlingar till de valda revisorerna.

Styrelsen skall upprätta budget och föreslå avgifter för det kommande räkenskapsåret.

Styrelsen skall, senast en vecka före ordinarie årsstämma, tillställa medlemmarna årsredovisningen jämte revisionsberättelse samt de förslag styrelsen avser underställa stämman för beslut.

§ 15. Vid ordinarie föreningsstämma skall väljas två revisorer jämte en revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämma

§ 16. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen vid den tidpunkt styrelsen beslutar, dock senast dem 30 april (§ 4). Extra föreningsstämma kan hållas då styrelsen anser det påkallat eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Även revisorerna kan påkalla en extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna får ske genom e-post men det åligger styrelsen att tillse att alla kan nås på detta sätt eller genom brev.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat på stämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

§ 17. Vid ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

Upprättande av röstlängd
Val av ordförande för stämman
Val av två personer som jämte ordförande ska justera protokollet
Fråga om stämman kallats i vederbörlig ordning
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Fråga om arvoden
Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter
Val av revisorer samt en suppleant
Val av valberedning
Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
Vid extra föreningsstämma skall endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen till densamma.

§ 18. Ett justerat protokoll från stämman skall senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 19. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet utom vid val då sluten omröstning kan påkallas. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Upplösning av föreningen

§ 20. Om föreningen skall upplösas tillämpas bestämmelserna härom i Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 21. Om föreningen skall upplösas fördelas tillgångarna lika mellan medlemmarna

Övriga bestämmelser

§ 22. I övrigt gäller vad som stadgas i Lag om ekonomiska föreningar.

Förslag till ändring av stadgarna antogs första gången vid ordinarie föreningsstämma 2008-04-24 och avssåg ändring av gällande stadgar registrerade hos Bolagsverket 2005-04-18. Stadgeändringsförslaget antogs för andra gången på årsmöte 2009-03-26 och är därmed gällande från detta datum.